وب سایت بروز
جستجو کردن
Close this search box.
جستجو کردن
Close this search box.

خواص و فواید دارچین در طب سنتی | Cinnamon

Cinnamon
خواص و فواید دارچین | Cinnamon

با طبیعت گرم و خشک، مفید حال سردمزاجها. خوردن دارچین چه به صورت پاشیدن روى غذا، چه به گونه جوشاندن و دم کردن که مثل چاى تهیه کرده با قند یا نبات بیاشامند بازکننده گیر و اشکالات معده و روده و پزنده غذا و لینت دهنده مزاج بلغمى ها و سردمزاجها می باشد.

 • خوردن دارچین موجب فرح و انبساط دل شده، حفظ قوتهاى نفسانى و حیوانى نموده، عفونت و اخلاط مضر و سموم بدنى و غذائى را دفع می کند.
 • دارچین پوست صورت و بدن را جلا داده، باصره را قوت بخشیده، نزله و سرفه رطوبتى و بدى مزاج و عطش مفرط و قلب و گرفتگى و وحشت دل و ترس و هراس را که از سردى باشد دور می سازد.
 • دارچین هاضمه را قوت بخشیده، جنون و مالیخولیا را به تخفیف آنرده تقویت قواى رئیسه بدن مانند مغز و قلب و دل و کبد می کند.
 • دارچین بول و حیض بسته را رانده، زیاد خوردنش جنین را ساقط می کند.
 • دارچین بادهاى غلیظ مانند باد و نفخ شکم و اندام و ورم اعضاى درون و برون را رفع، جگر و طحال را اصلاح، مسامات عروق را باز، و درد کلیه و شاش بند را رفع مى کند.
 • دارچین بدبوئى دهان را دور، شهوت و میل جماع را تقویت، رطوبات دماغى را جمع، و صوت و صدا را باز می کند.
 • دارچین مایعات لزج و رطوبات قصبه ریه و حنجره و هر رطوبت که از بلغم و زیادى آب بدن باشد را دور می سازد.
 • دارچین اقسام فتق مانند ورم بیضه و ورم شکم و دست و پا را دفع، و عفونت را از زخمها دور می کند.
 • دارچین امراض دماغى و مغزى مانند فکر و خیال و ترس و وسوسه و مالیخولیا و جنون را که از زیادى رطوبت و بلغم باشد، همچنین عصبانیت و کم تحملى و بی حوصلگى از سردى را رفع می کند.
 • خوردن جوشانده دارچین و مصطکى آروغ و ناراحتى آن را رفع، و تقویت دستگاه گوارش بلغمى مزاجها می کند.
 • کشیدن دارچین به چشم که آنرا مانند غبار سائیده مثل سرمه یکى دو میل بچشم بکشند جهت قوت باصره و رسانیدن اثر دواهاى معالج به چشم، داراى اثر سریع مى باشد.
 • مالیدن خیسانده آن بر آلت لذت جماع را چندان می سازد.
 • ضماد دارچین که با آب خمیر کرده بمالند یا روى جراحت بگذارند جوش هاى آبدار را خشک، و مالیدن بر پوست مبتلا به برص رافع لک و پیس آن می باشد.
 • مالیدن دارچین خیسانده که مثل سدر به تن بمالند تب و لرزهاى بلغمى و سودایى را رفع می کند، و جهت رفع رعشه و لرزش عضلات بى اندازه مفید می باشد.
 • خوردن دارچین و مالیدن آن به صورت خمیر بر بواسیر موجب ضعف و از میان رفتن بواسیر شده درد و ورم آنرا تسکین می دهد.
 • مالیدن دارچین خیسانده بر پشت چشم و اطراف آن رفع پریدن چشم می کند.
 • روغن دارچین که هر 50 گرم دارچین را در 300 گرم روغن کنجد ریخته یک هفته بگذارند و در هر فرصت هم بزنند و صاف کنند در جمیع افعال مانند خود دارچین می باشد، و مالیدنش بر بدن لرزش و رعشه و لقوه و فلج و مثل آن را رفع می کند.
 • مالیدن روغن دارچین بر محل گزیده شده، زهر عقرب و رتیل و کنه و مثل آن را بیرون آورده، رفع قشعریره (جمع شدن پوست و راست شدن مو که از ترس و تعجب و سرما و مثل آن باشد) می کند.
 • مالیدن روغن دارچین بر بدن قاطع تبهاى دائمى، که از غلبه خلط بلغم به هم رسیده، می باشد.
 • عرق دارچین که مثل عرق بید و کاسنى و بیدمشک اخذ می کنند از خود آن سریع الاثرتر و در رفع یرقان (زردى) و بادهاى رحم و مقعد که از رطوبت و سردى باشد بی عدیل می باشد.
 • چکاندن عرق دارچین در گوش رفع سنگینى گوش می کند.
 • دارچین مضر حال گرم مزاجها و صفرایى ها و مضر مثانه ایشان است و مصلح آن خوردن کتیرا و لیموى شیرین و مغز خیار می باشد.

منابع : جعفر شهری باف، طهران قدیم، ج‏1، نشر معین(1383)(برگرفته از تحفه حکیم مومن)
منبع سایت : tim.ir
گردآوری و بازنشر » berroz.com

خواص و فواید دارچین | Cinnamon

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *