وب سایت بروز
جستجو کردن
Close this search box.
جستجو کردن
Close this search box.

خواص و فواید خیار در طب سنتی | Cucumber

Cucumber
خواص و فواید خیار در طب سنتی | Cucumber

با طبیعت سرد و تر، مفید حال گرم مزاجها و خشک طبیعت ها. خوردن خیار، خاصه مغز آن حرارت صفرا و خون و التهاب روده و تشنگى را رفع مى کند.

 • مغز خیار گیر معده و روده را باز، بول بسته را باز، و سنگ کلیه را پاک می کند.
 • مغز خیار ضعفى که از خوردن مسهلات و اسهال شدید حار بوجود آمده باشد را رافع است، و جهت تبهاى شدید و یرقان و دردسر ناشی از حرارت نفع شدید می کند.
 • خوردن آب خیار تا 200 گرم با شکر مسهل گیر و اذیت صفرائیکه در معده و روده باشد بوده، اصولا آب خود آن به تنهائى مسهل صفرائى مزاجها مى باشد.
 • آب خیار و شکر خاصه خیار ترش و زرد از جهت مسهل بودن از آب انار رسیده قوى الاثرتر می باشد.
 • چون قدرى قرنفل در آب خیار خیسانده روز دیگر صاف کرده با آب و عسل بنوشند رنگ رو را صاف و کدورت آنرا برطرف می سازد.
 • مغز و آب خیار گیرها و انسدادهاى گرم مزاج را دور و خفقان گرم را در ظرف یکروز رفع می کند.
 • خوردن مغز خیار مانع تولد و ظهور شپش است، و مالیدن کوبیده آن جرب و خارش و سوزش و دانه هاى سوزش دار پوست را رفع و خشونت و زبرى را برطرف می سازد.
 • خوردن مغز خیار التهاب معده و روده و دردسر و ورمهاى گرم را مفید، و خوردن 12 گرم از پوست خشک آن در تسهیل ولادت بغایت مؤثر می باشد.
 • بوئیدن خیار باعث شادى و نشاط روح حیوانى شده، دردسر گرم را نفع می دهد. ترشى خیار دیرهضم است، اما حرارت مزاج را فرو می نشاند.
 • تخم خیار سردتر از خیار است، و بول را رانده، صفراى سوخته را توسط ادرار اخراج می کند.
 • تخم خیار که خیسانده بکوبند و شیره بکشند، تبهاى گرم و ورم کبد و طحال و درد شش و زخم آن را که از حرارت باشد، بسرعت بهبود می دهد.
 • ضماد تخم خیار با بوره و عسل ورمها را تحلیل می برد.

احتیاط:

 • خیار مضر مزاج و طبایع سرد است. خام کننده غذا و مولد خلط خام است، لذا جهت بیاران مفصلی مضر است. می تواند ایجاد درد در پهلوها کند.
 • اگر خیار در معده گرم مزاجها فاسد شود تولید خلط خام سمى کرده، مصلحش نانخواه و معجون هاى گرم و عسل می باشد.

منابع : جعفر شهری باف، طهران قدیم، ج‏1، نشر معین(1383)(برگرفته از تحفه حکیم مومن)
منبع سایت : tim.ir
گردآوری و بازنشر » berroz.com

خواص و فواید خیار در طب سنتی | Cucumber

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *