وب سایت بروز
جستجو کردن
Close this search box.
جستجو کردن
Close this search box.

خواص و فواید خردل در طب سنتی | Mustard plant

Mustard plant
خواص و فواید خردل در طب سنتی | Mustard plant

با طبیعت گرم و خشک، مفید حال رطوبتى ها و سردمزاجها. خردل باید با اغذیه و کباب و سالاد و مثل آن صرف شده و مقدار مصرفش زیاده از سرانگشت و قاشق کوچکى نمی باشد.

 • خوردن آن همراه موارد بالا باعث جذب رطوبات از اعماق بدن شده، هاضم غذا می باشد.
 • خردل تحلیل برنده رطوبات دماغ و معده و سایر اعضاء، بازکننده سده هاى معده و امعاء و فضلات مضر، و برآورنده و ریزاننده سنگ کلیه می باشد.
 • خردل دردهاى بلغمى و بادى را از میان برده، درد و ناراحتى هاى جگر و طحال را درمان می کند.
 • خردل معالج فراموشى و امراض دماغى بارد (سرد- رطوبتى) می باشد.
 • خوردن مقدار نخودى از تخم خردل با شراب باعث سرور و حوصله و تقویت باء (قوای جنسی) می شود.
 • خوردن خردل با عسل سینه درد و سرفه رطوبتى و کرم معده و تب بلغمى و سودا را رفع می کند.
 • ضماد او که کوبیده آنرا با آب خمیرکرده ببندند نقرس و درد مفاصل و عرق النساء و ورک را علاج مى کند.
 • ضماد او بر محل طحال درد و رنج طحال را رفع و جذب مواد فاسد و مضر بظاهر بدن می کند.
 • مالیدن خیسانده خردل بر محل مو ریخته باعث روئیدن موى آن می گردد.
 • مالیدن آمیخته خردل نرم با عسل و موم روغن «مومى را که در روغن کنجد یا بادام یا روغن خوردن بر روى آتش ذوب کرده باشند» بر چهره رنگ رو را جلا داده، تصفیه پوست و ازاله بدرنگى و خون مرده زیر جلد می کند.
 • گذاشتن همین ضماد بر پشت چشم باعث رفع دانه پلک چشم می شود.
 • مالیدن خردل با سرکه رفع جرب پراکنده که بر قسمت اعظم بدن دویده باشد و انواع بیماریهاى جلدى مزمن می کند.
 • مالیدن خردل و سرکه بر پیشانى رافع درد سر و مانع آب ریزش بینى و نزله و ناراحتى هاى سر و رطوب و باد و دماغ می باشد.
 • مالیدن خردل و سرکه بر موضع فالج و سست از کارافتاده باعث بهبود و حرکت آن می شود.
 • مالیدن خردل و روغن بر آلت نعوظ سخت می آورد.
 • مالیدن خردل و سکبینج (نوعی صمغ) و آب کلم قمرى خنازیر را تحلیل می برد.
 • غرغره خردل با آب عسل جهت ورم زیر زبان و خشکى کهنه مجاری هوایی ریه و سستى و سنگینى زبان و درد دندان بغایت مفید می باشد.
 • کشیدن خردل به بینى عطسه آور و سبب بهبود مصروع و بهوش آمدن غشى و خفگى و ناراحتى رحم می شود.
 • فتیله او با انجیر که نرم او را با انجیر کوبیده باشند و فتیله مانند در گوش کنند رفع سنگینى و صداى گوش می کند.
 • کشیدن یا چکاندن او با آب و عسل جهت پرده اى که جلو چشم می آید و خشکى و خشونت پلک داراى اثر مجرب می باشد.
 • دود کردن خردل باعث گریز حشرات می شود.
 • پاشیدن خردل بر دندان دردناک که ورم نداشته باشد رفع درد آن می کند.
 • روغن خردل که مانند روغن بادام اخذ کنند و بمالند درد دندان را رفع و چون به رحم رسانند خفگى و ناراحتى آنرا برطرف گرداند.
 • خوردن قاشقى از روغن آن دردها و تبهاى سرد کهنه را قطع می کند.
 • مالیدن روغن خردل دردهاى کهنه اعضاء را دور می سازد.
 • مالیدن آن تحلیل ورمهاى سخت می دهد.
 • چکاندن آن در گوش رافع درد گوش و بی حسى و گرانى گوش می شود.
 • مالیدن آن بر اندام، اعضا و عضلات خشک و سخت شده را نرم می سازد.
 • خردل چنانکه گفته شد مفید حال سردمزاجها و مضر گرم طبیعت ها و باعث تشنگى و غثیان و رافع ضررش عرق و آب کاسنى و روغن بادام و سرکه و آب هندوانه و مغز خیار می باشد.

منابع : جعفر شهری باف، طهران قدیم، ج‏1، نشر معین(1383)(برگرفته از تحفه حکیم مومن)
منبع سایت : tim.ir
گردآوری و بازنشر » berroz.com

خواص و فواید خردل در طب سنتی | Mustard plant

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *