وب سایت بروز
جستجو کردن
Close this search box.
جستجو کردن
Close this search box.

خواص و فواید حنا در طب سنتی | Henna

Henna
خواص و فواید حنا در طب سنتی | Henna

با طبیعت معتدل میان سردى و گرمى و خشک، مفید حال گرم مزاجها. آشامیدن دو مثقال آب جوشانده او چندان که از جوشیدن به یک پنجم برسد تا ده روز باعث روئیدن ناخن اصلى بجاى ناخن کج و ضرب دیده، و تا سى روز خوردن همین مقدار آن با شکر رافع رنج جذام می شود و گفته اند در صورت عدم بهبود قابل دیگر معالجات نمی باشد بشرط سلامت و غیرتقلبى بودن حنا.

 • خوردن روزى یک قاشق از حناى جوشانده بصورت مذکور با شکر بهبود یرقان و طحال و سنگ کلیه و سنگ مثانه و شاش بند می دهد.
 • ضماد (مالیدن) حنا بر کف پاى بیمار آبله گرفته جلوگیرى از بروز آبله به چشم او می کند.
 • بستن حنا به دست و پاى زحمت دیده و مجروح از آتش و سوختگى باعث بهبود و پوست رفتگى آن می شود.
 • مضمضه حنا در دهان باعث بهبود جراحت و (برفک) دهان اطفال می شود.
 • مالیدن حنا جهت تحلیل ورم هاى گرم و جراحات چرکی سریع الاثر می باشد.
 • مالیدن حنا با روغن رفع جرب و خارش می کند.
 • مالیدن حنا با آب برگ کوچک او رفع شقاق (ترک مقعد و لب و فرج) و درد زانو می کند.
 • بستن حناى خیسانده به سر باعث تقویت پوست و موى و سرخى رنگ مو می شود.
 • مالیدن حنا بر پیشانى و شقیقه ها منع ریختن مواد فاسد بچشم، خصوصا که با آب گشنیز خمیر کرده باشند می کند.
 • بستن حنا بر سر مخصوصا که آنرا با قطران و روغن زیتون آمیخته باشند جلوگیرى از ریزش مو نموده و موجب روئیدن موى تازه می شود.
 • مالیدن حنا با سائیده گل تره تیزک باد فتق را فرو می نشاند.
 • مالیدن حنا با زفت و روغن گل سرخ یا بادام، زخم و جوش و جراحت سر را پاک می سازد.
 • مالیدن حنا با کوبیده برگ گردو بالمناصفه جهت باد و نفخ و رنج بیضه مفید و مالیدن آن بر پیشانى درد شقیقه و سردرد بادى و بلغمى را فرو می نشاند، خاصه که آنرا با نمک آمیخته باشند.
 • پاشیدن حناى خشک بر روى زخم، آنرا جمع کرده بهبود می بخشد.
 • خوردن کوبیده تخم حنا بوزن دو سه نخود با عسل و کتیرا در چند نوبت باعث تقویت قواى دماغى می گردد.
 • گل او لطیف و معتدل و نیم مثقال سائیده او با آب و عسل قطع نزله ها و انواع سردرد نموده و رطوبات مضر را جمع می کند.
 • مالیدن حنا التیام زخم و جراحات می دهد.
 • مالیدن حنا بر گلو باعث بهبود خناق و امراض حلق می شود.
 • مالیدن آن بر سر و پیشانى باعث سلامت امراض دماغى و عصبانى می شود.
 • مالیدن حنا بر بدن باعث تقویت اعصاب می شود.
 • مالیدن حنا با سرکه بر سر علاج درد سر می کند.
 • مالیدن حنا با موم و روغن گل سرخ یا کنجد «که موم را در روغن ذوب کنند» درد پهلو و کوفتگى اعضاء را رفع می کند.
 • گذاشتن حنا در لباس پشمى مانع کرم (بیت) زدن او می شود و برگ او را نیز همین خاصیت می باشد.

احتیاط:

خوردن یک قاشق چاى خورى از خشک و یا قاشقى از جوشانده حنا باعث سقط جنین و زیادتر از این مقدار آن خطرناک و باعث مسمومیت قاتل می شود و در صورت استعمال رافع ضرر آن خوردن لعاب کتیرا و لعاب اسفرزه می باشد.

منابع : جعفر شهری باف، طهران قدیم، ج‏1، نشر معین(1383)(برگرفته از تحفه حکیم مومن)
منبع : tim.ir
گردآوری و بازنشر » berroz.com

خواص و فواید حنا در طب سنتی | Henna

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *