وب سایت بروز
جستجو کردن
Close this search box.
جستجو کردن
Close this search box.

بافت پيراهن دخترانه | آموزش بافتنی

بافت پيراهن دخترانه | آموزش بافتنی
بافت پيراهن دخترانه | آموزش بافتنی

برای سايز 0-3 ماه،3-6 ماه،6-9 ماه،9-12ماه،12-18 ماه،2سال،3سال

تعداد كاموای موردنياز (50 گرمي) به رنگ آبی:4-5-6-6-6-7-7 
تعداد كاموای مورد نياز به رنگ سفيد:1-1-1-1-1-1 

مقياس: 22 دونه با 30 رج براي ميل سايز3 يه مربع 10*10 ميشه. 

بافت پشت:
101(105-109-113-117-121-125) دونه با ميل سايز3 ونخ آبي سربندازين.رج اول رو با بافت همه زير شروع كرده وبه بافت ساده ادامه بدين تا بافتتون (27،28،31،32،35،36) 24سانت بشه در حاليكه آخرين رج به پشت كار باشه.
رج بعد:يه زير،(سه تا يكي زير،يه زير) پرانتز رو تا اخر تكرار كنيد.تعداد دونه ها51(53-55-57-59-61-63) تا دونه ميشه. 
رج بعد :همه رو

حالا براي يوك به اين ترتيب ببافين: 

رج1 (روي كار): يه زير،(2زير،3 زير،0 زير،1زير،2 زير،3زير)،(يه رو،سه زير) پرانتزو تكرار كنين تا (3،0،1،2،3،0)2تا دونه آخر،(1،0،1،1،1،0)1 دونه به رو،(2،0،0،1،2،0)1 دونه به زير. 

رج 2 :(2،3،0،1،2،3)1 به رو،(يه زير،سه رو) تكرار پرانتز تا (3،0،1،2،3،0)2 تا دونه مونده به اخر،(1،0،1،1،1،0)1 دونه به زير،(2،0،0،1،2،0)1 دونه به رو. 

رج 3 ) :  0،1،0،1،0،1)1 دونه به زير،(دوتايكي زير،يه ژوته برعكس)پرانتز(1،1،0،0،1،1)0 بار تكرار شود،(يه رو،يه ژوته ،سه تايكي زير،يه ژوته برعكس) تكرار پرانتز تا (3،4،1،2،3،4)2 دونه مونده به اخر،يه رو،(يه ژوته ،دوتايكي زير) پرانتز(1،1،0،0،1،1)0 بارپرانتز تكرار شود.(0،1،0،1،0،1)1 دونه به زير. 

رج4 : (0،1،2،3،0،1)3 تا رو،(يه زير،3 رو) پرانتزو تكرار كنين تا (1،2،3،0،1،2)0 دونه مونده به اخر،(1،1،1،0،1،1)0 دونه به زير،(0،1،2،0،0،1)0 دونه به رو 

رج5 : (0،1،2،3،0،1)3 دونه به زير،(يه رو،3 زير)پرانتزو تكرار كنين تا (1،2،3،0،1،2)0 دونه مونده به اخر،،(1،1،1،0،1،1)0 دونه به رو،(0،1،2،0،0،1)0 دونه به زير 

رج6 :شبيه رج4 

رج7 : (0،1،0،1،0،1)1 دونه به زير،(دوتايكي زير،يه ژوته برعكس)پرانتزوبراي (0،0،1،1،0،0) 1بار تكرار كنين،(يه رو،يه ژوته ،سه تايكي زير،يه ژوته برعكس) پرانتزو تكرار كنين تا (1،2،3،4،1،2)4 تا دونه مونده به آخر،يه رو،(يه ژوته ،دوتايكي زير) پرانتزو براي (0،0،1،1،0،0)1 بار تكرار كنين،(0،1،0،1،0،1)1 دونه به زير 

رج 8 :مشابه رج2 

اين 8 رج براي الگوي بافت يوك هست كه بايد به اينروش ادامه بدين تا بافتتون (31،32،35،36،39،40)28 سانت بشه وبا رج پشت كار تموم كنين. 

شكل دادن حلقه: 
در عين اينكه پترن رو اجرا مي كنين 2 تا دونه از ابتداي 2 رج بعدي كور كنين.تعداد دونه ها(49،51،5355،57،59)47 ميشه. يه دونه از انتهاي هر (1،1،1،3،3،3)1 رج بعد كم كنين و سپس هريه رج در ميون (1،2،2،1،1،2)بار اينكاروادامه بدين.تعداد دونه ها (،4545،47،47،49،49) 43تا ميشه. 
همينطور صاف ببافين تا بافتتون (9،10،10،11،11،12)9 سانت بشه وبا رج پشت كار تموم كنين. 

شكل دهي سرشانه ويقه: 
(3،3،3،3،4،4)3 تا دونه در ابتداي 2 رج بعد كور كنين.تعداد دونه ها(41،39،39،41،41،41) 37تاميشه. 
رج بعد(روي كار): (3،3،3،3،4،4)3 تا دونه كور كنين. بقيه دونه ها رو تا جاييكه  روي ميل راست (7،7،7،7،6،6)6 تا دونه بمونه به سنجاق بگيرين و بافت رو بر ميگردونين ودونه هاي روي ميل چپرو هم  به عنوان طرف ديگه سرشونه جداگانه بايد ببافين. 

3 تادونه در ابتداي رج بعد كور كنين.

(4،4،4،4،3،3)3 تا دونه باقيمونده رو كور كنين.در حاليكه روي كار به شماست نخ به دونه هاي باقيمونده كه توي سنجاق گرفتين وصل كنين و(19،19،21،21،21،21)19 دونه وسط رو كور كنين.تا انتها به بافت پترن ادامه بدين.مثل اون طرف اينطرفو هم كامل كنين. 

بافت جلوي چپ:

(53،56،57،60،61،64)52 تا دونه با ميل 3 ونخ آبي سربندازين.

رج اول رو با بافت همه زير شروع كرده وبه بافت ساده ادامه بدين تا بافتتون (27،28،31،32،35،36) 24 سانت بشه در حاليكه آخرين رج به پشت كار باشه. 

رج بعد – روی كار : (1،0،1،0،1،0)0 دونه به زير،(3 تايكي زير،يه زير)تكرار پرانتزتا آخر.تعداد دونه ها(27،28،29،30،31،32)26 تاميشه. 

رج بعد : همه رو 

حالا براي يوك به اين ترتيب ببافين: 

رج1 (روي كار)(3،0،1،2،3،0)1 دونه به زر،(يه رو،سه زير) پرانتزو تكرار كنين تا يه دونه مونده به آخر، يه رو. 

رج 2:( يه زير،سه رو) تكرار پرانتز تا (3،0،1،2،3،0)2 تا دونه مونده به اخر،(1،0،1،1،1،0)1 دونه به زير،(2،0،0،1،2،0)1 دونه به رو. 

رج 3 ):  0،1،0،1،0،1)1 دونه به زير،(دوتايكي زير،يه ژوته برعكس)پرانتز (1،1،0،0،1،1)0 بار تكرار شود،(يه رو،يه ژوته ،سه تايكي زير،يه ژوته برعكس) تكرار پرانتز تا  يه دونه مونده به آخر،1 دونه به رو. 

رج4 : 2 تا رو،(يه زير،3 رو) پرانتزو تكرار كنين تا (1،2،3،0،1،2)0 دونه مونده به اخر،(1،1،1،0،1،1)0 دونه به زير،(0،1،2،0،0،1)0 دونه به رو 

رج5: (0،1،2،3،0،1)3 دونه به زير،(يه رو،3 زير)پرانتزو تكرار كنين تا3 دونه مونده به اخر،يه رو،2 زير 

رج6:شبيه رج4 

رج7: (0،1،0،1،0،1)1 دونه به زير،(دوتايكي زير،يه ژوته برعكس)پرانتزوبراي (0،0،1،1،0،0) 1بار تكرار كنين،(يه رو،يه ژوته ،سه تايكي زير،يه ژوته برعكس) پرانتزو تكرار كنين تا3 تا دونه مونده به آخر،يه رو،يه ژوته ، دوتايكي زير 

رج 8:مشابه رج2 

اين 8 رج براي الگوي بافت يوك هست كه بايد به اينروش ادامه بدين تا بافتتون به حلقه آستين برسه وبا رج پشت كار تموم كنين. 

شكل دادن حلقه آستين:

در عين اينكه پترن رو اجرا مي كنين 2 تا دونه از ابتداي رج بعدي كور كنين.تعداد دونه ها(25،26،27،28،29،30)24 ميشه.يه رج ببافين. يه دونه از ابتداي حلقه هر(1،1،1،3،3،3)1 رج بعد كم كنين و سپس هريه رج در ميون (1،2،2،1،1،2)1 بار  اينكاروادامه بدين.تعداد دونه ها (23،23،24،24،25،25) 22تا ميشه. 
همينطور صاف ببافين تا بافتتون (7،7،7،9،9،9)5 از پشت كار كمتر باشه كه براي شكل دهي سرشانه شروع مي كنين در حاليكه رج اخر رو با پشت كار تموم كردين. 

شكل دهي يقه:

در عين اينكه پترن رو اجرا مي كنين (7،7،8،7،7،7)8 تا دونه در ابتداي رج بعد كور كنين.تعداد دونه ها  (16،16،16،17،18،18) 14تاميشه.يه دونه در لبه يقه براي هر (5،5،5،5،5،5)4 رج بعد اضافه كنين و سپس در ادامه هريه رج در ميون  (0،0،0،1،1،1) 0باريه دونه اضافه كنين.تعداد دونه ها (11،11،11،11،12،12)10 تاميشه. 
(1،1،1،1،1،1)0 رج ديگه ببافين در حاليكه بافتتون با رج پشت كار تموم ميشه. 

شكل دهي سرشانه

رج بعد(روي كار): (3،3،3،3،4،4)3 تا دونه در ابتداي رج بعد و در ادامه اين تعداد دونه رو در رج دوم بعدي كور كنين.همزمان 1 دونه هم از لبه يقه در رج بعد كور كنين. 
يه رج ببافين. 
(4،4،4،4،3،3)3 دونه باقيمونده رو كور كنين. 

بافت جلوي راست:

مثل بافت جلوي چپ ببافين تا قسمت يوك . حالا اينطوري ادامه بدين: 

رج1 (روي كار): (يه رو،سه زير) پرانتزو تكرار كنين تا (3،0،1،2،3،0)2 دونه مونده به آخر ،(1،0،1،1،1،0)1 دونه به رو،(2،0،0،1،2،0)1 دونه به زير 

رج 2: (2،3،0،1،2،3) 1 دونه به رو،( يه زير،سه رو) تكرار پرانتز تا 1 دونه مونده به آخر،يه زير. 

رج 3 : (يه رو،يه ژوته ، سه تايكي زير،يه ژوته برعكس)پرانتز تا (3،4،1،2،3،4)2 دونه مونده به آخر تكرار شود،يه رو،(يه ژوته ،دو تايكي زير) پرانتز(1،1،0،0،1،1) 0بار تكرار شود،(0،1،0،1،0،1)1 دونه به زير. 

رج4 : 3 تا رو،(يه زير،3 رو) پرانتزو تكرار كنين  تا3 دونه مونده به اخر،يه رو،2 رو 

رج5: دو زير،(يه رو ،3 زير) پرانتزو تكرار كنين تا( 2،1،2،3،0،1)0 دونه مونده به اخر، (1،1،1،0،1،1)0 دونه به رو،(0،1،2،0،0،1)0 دونه به زير 

رج6:شبيه رج4 

رج7: (دوتايكي زير،يه ژوته برعكس) ،(يه رو،يه ژوته ،سه تايكي زير،يه ژوته برعكس) پرانتزو تكرار كنين تا(1،2،3،4،1،2) 4 تا دونه مونده به آخر،يه رو،(يه ژوته ، دوتايكي زير ) پرانتزو(0،0،1،1،0،0) 1بار تكرار كنين، (0،1،0،1،0،1)1 دونه به زير 

رج 8:مشابه رج2 

اين 8 رج براي الگوي بافت يوك هست كه بايد به اينروش ادامه بدين تا بافتتون به انتها برسه.(31،32،35،36،39،40)28 سانت بشه وبا رج پشت كار تموم كنين. 

بافت استين

(29،29،31،31،33،33)27 تادونه با ميل 3 ونخ آبي سربندازين. 
رج اول رو با همه زير شروع كنين وبه بافت ساده ادامه بدين درحاليكه يه دونه به انتهاي هر سومين(سومين،پنجمين،پنجمين، پنجمين،پنجمين، پنجمين) رج و در ادامه هر چهارمين(چهارمين، چهارمين، چهارمين، چهارمين، چهارمين، چهارمين) رج ادامه بدين تا دونه هاتون (47،49،49،49،41،41)39 تا بشه بعد هر چهارمين(-،-،ششمين، ششمين، ششمين، ششمين) رج دونه اضافه كردنو ادامه بدين تا دركل (47،49،51،53،55،57)45 تا دونه داشته باشين. 
همينطور ساده ببافين تا بافتتون (14،16،18،20،23،25)11 سانت بشه وبا رج پشت كار تموم كنين. 

شكل دهي بالاي آستين
ابتداي رجهاي(4،4،2،12،12،10)6 ام (2،2،2،3،3،3)2 تا دونه كور كنين.بعد ابتداي رجهاي (8،8،10،0،0،2)6 ام (3،3،3،0،0،4)3 تادونه كور كنين. 
سپس (15،17،17،17،19،19)15 دونه باقيمونده رو كور كنين. 

حالا سرشونه ها رو به هم وصل كنين وبعد براي يقه ايطور عمل كنين. 

يقه

در حاليكه روي بافت به سمت شماست وبا ميل3 ورنگ آبي با احتساب 2 تادونه در ابتدا وانتهاي از ابتداي لبه جلو به اين ترتيب دونه بگيرين: 
(18،18،19،20،20،20)17 دونه از جلوي راست،(25،25،27،27،27،29)25 تادونه از لبه پشت،(18،18،19،20،20،20)17 دونه از جلوي چپ ودونه ها رو از زير ببافين. 
تعداد دونه ها (61،61،65،67،67،69)59 تا ميشه. 
رج1:(روي يقه وپشت بافت):  (4،4،6،3،3،4)3 تابه زير،يه دونه به دونه بعدي اضافه كنين،(سه زير،يه دونه اضافه) پرانتز رو براي (13،13،13،15،15،15،15)13 بار تكرار كنين، (4،4،6،3،3،4)3 تابه زير 

رج2:همه رو 

رج 3:همه از زير تا 5 تا دونه مونده به اخر،دونه هاي بعدي رو بدون بافتن از ميل چپ به راست منتقل كنين.نخ رو درجهت خلاف كار قرار داده ودوباره همون دونه هاي نبافته رو به ميل راست منتقل كنين. 

رج4:همه رو تا 5 تادونه مونده به اخردونه هاي باقيمونده رو نبافين و برگردين. 

رج5: همه زير تا 10 تادونه مونده به اخردونه هاي باقيمونده رو نبافين و برگردين. 

رج6: همه رو تا 10 تادونه مونده به اخردونه هاي باقيمونده رو نبافين و برگردين. 

رج7: همه زير تا 15 تادونه مونده به اخردونه هاي باقيمونده رو نبافين و برگردين. 

رج8: همه رو تا 15 تادونه مونده به اخردونه هاي باقيمونده رو نبافين و برگردين. 

رج9: همه زير تا 20 تادونه مونده به اخردونه هاي باقيمونده رو نبافين و برگردين. 

رج10: همه رو تا 20 تادونه مونده به اخردونه هاي باقيمونده رو نبافين و برگردين. 

رج11:همه زير 

رج12:همه رو 

رج13:يه زير،يه دونه نبافته به ميل راست بگيرين،دونه نبافته رو روي دونه بافته شده بندازين،همه زير تا 3 دونه مونده به اخر،دوتايكي زير،يه زير 

رج14:همه رو 

رج15:و16: شبيه رج13و14 

رج17: يه زير،يه دونه نبافته به ميل راست بگيرين،دونه نبافته رو روي دونه بافته شده بندازين،همه زير تا 3 دونه مونده به اخر،دوتايكي زير،يه زير 

رج18: يه رو، دوتايكي رو، همه رو تا 3 دونه مونده به اخر، دوتايكي از رو باtbl، ،يه رو 

رج 19و20: شبيه رج13و14 

(63،63،67،71،71،73)61 دونه باقيمونده رو كور كنين. 

جيبها(دوتاببافين)

(18،20،20،20،22،22)18 دونه با نخ آبي و ميل 3 سربندازين.با رج همه زير شروع به بافت كنين و بافت ساده رو براي (12،14،14،14،16،16)12 رج ادامه بدين در حاليكه با پشت كار رج رو تموم كردين. 
رج بعد(روي كار): يه زير،يه دونه نبافته به ميل راست بگيرين،يه زير،ذونه نبافته رو روي دونه بافته بندازين،همه زير تا3 تادونه آخر،دوتايكي زير،يه زير 

رج بعد:همه رو 

دو رج آخر را دوبار تكرار كنين.تعداد دونه ها (12،14،14،14،16،16)12 تا ميشه. 
حالا به روش زير كور كنين: 
يه زير،(دوتايكي زير،دونه دوم رو روي ميل راست بندازين در حاليكه روي دونه اول بيفته)تكرار پرانتز تا دونه آخر،يه زير،دونه دوم ميل سمت راست رو روي دونه اول ميل بندازين وسپس محكم بكشين. 

بافت لبه آستين

در حاليكه روي كار به شماست وبا قلاب 5/2 و با نخ سفيد يه نخ به انتهاي لبه آستين وصل كنين واز لبه با قلاب دونه بگيرينو يه رج پايه بلند بزنين ومطمئن بشين تعداد پايه ها فرد باشه. ودوباره كار رو برگردونين 
رج بعد: (پشت كار)يه زنجيره،يه پايه بلند توي اولين پايه ،(3 زنجيره،از يه پايه بگذرين،يه پايه بلند در پايه بعدي) تكرار پرانتز تا آخر 
نخ رو محكم كنين. 
درزهاي استين رو بدوزين و روي بدنه سوار كنين. 

بافت لبه جلو

در حاليكه روي كار به شماست وبا قلاب 5/2 و با نخ سفيد يه نخ به انتهاي لبه چپ جلو وصل كنين واز لبه كل جلوي چپ وپشت يقه وجلوي راست با قلاب دونه بگيرين و يه رج پايه بلند بزنين ومطمئن بشين تعداد پايه ها فرد باشه. ودوباره كار رو برگردونين 
رج بعد: (پشت كار)يه زنجيره،يه پايه بلند توي اولين پايه ،(3 زنجيره،از يه پايه بگذرين،يه پايه بلند در پايه بعدي) تكرار پرانتز تا آخر 
نخ رو محكم كنين. 

بافت لبه يقه وجيبها

شبيه بافت لبه جلو دونه از لبه ها با قلاب بگيرين وكلش رو قلاب بزنين. 

بافت گل

با قلاب سايز 5/2 و با نخ سفيد 6 تا زنجيره بزنين و به شكل حلقه دربيارين. 
دور اول:يه زنجيره بزني.15 تا پايه بلند توي اين حلقه بزنين. 
دور دوم: (3 زنجيره،tr2tog  روي پايه دوم،3 زنجيره،بستن حلقه روي پايه بعدي) تكرار پرانتز تا آخر 

گلها رو به جيبها وصل كنين  وسپس جيبها رو در محل مربوطه در جلوي  ژاكت بدوزين.دكمه ها رو بدوزين وروبان رو ازرج سوم ابتداي يوك رد كنين ودر وسط گره بزنين. 

نكات:دوستان من از قلاب بافي خيلي سررشته ندارم .به همين خاطر نميدونم معادل واژه ها رو چي بايد بگم.اگه نتونستين متوجه طرز بافت گل بشين من تو صفحات قبل يه مدل گل با بافتني گذاشتم.ترانه عزيز هم يه گل با قلاب گذاشتن از اونها به جاي اين گل استفاده كنين. 

ژوته بر عكس:يعني نخ رو از پشت به جلو بيارين در حاليكه ژوته معمولي نخ از جلو به پشت ميره. 

tr2tog: 

http://www.wonderhowto.com/topic/how-to … het-stich/

دوتا يكي از رو با  tbl: يعني براي از رو بافتن اين دوتا دونه با هم نخ رو از پشت بيارين. 

Drop- shirt for girls

منبع آموزش : kafshdoozak.niniweblog.com

گردآوری و بازنشر » berroz.com

بافت پيراهن دخترانه | آموزش بافتنی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *