وب سایت بروز
Training hand knit gloves and leggings (80)
آموزش بافت دستکش ساق بلند طرح پیچ

برای بافت دستکش یه انگشتی به میل شماره‌ سه، سوزن قفلی، سوزن خیاطی و کامواهای مورد نظر نیاز داریم رنگ کاموا‌ بستگی به سلیقه خودتون داره و متناسب با ضخامت کامواتون تعداد‌ دونه هایی که س رمی ندازین باید‌ کمتر یا بیشتر باشه …

میله ها‌رو کنارهم می زاریم

Training hand knit gloves and leggings (1)

به اندازه ۵۰ سانت از ابتدای نخمون دور میل ها یه گره ساده می زنیم

Training hand knit gloves and leggings (2)

حالا طبق شکل پایین دولای نخ رو بازمی کنیم

Training hand knit gloves and leggings (3)

نخ ها رو دور انگشتامون یه تاب می دیم

Training hand knit gloves and leggings (5)

حالا باید با ۲ تا میلمون از بین دوتا نخی که بین انگشتامون هست یه دونه درست کنیم

Training hand knit gloves and leggings (6)

Training hand knit gloves and leggings (7)

Training hand knit gloves and leggings (8)

Training hand knit gloves and leggings (9)

به همین روشی که دیدین باید ۳۷ تا دونه سر بندازیم که بستگی به دور مچتون داره توی این دستکش دور مچ ۱۴سانت هست

Training hand knit gloves and leggings (10)

آخرین گره رو که زدیم باید بازبا ۲ تا نخمون انتهای کار رو‌ گره بزنیم اما این بار ۲ تا گره معمولی  

Training hand knit gloves and leggings (11)

Training hand knit gloves and leggings (12)

Training hand knit gloves and leggings (13)

حالا یکی از میل ها رو درمیاریم

Training hand knit gloves and leggings (14)

باید کشباف معمولی ببافیم یعنی ۲ تا‌ زیر ۲ تا‌رو

در ابتدای هر ردیف دانه اول بدون بافت درآورده میشه و به میل راستی منتقل میشه

Training hand knit gloves and leggings (15)

دانه اول رو بدون بافت درآوردیم

Training hand knit gloves and leggings (16)

تصویر زیر بافت زیر‌رو نشون میده میل راست رو در پشت دونه می بریم

Training hand knit gloves and leggings (17)

نخ رو‌ می گیریم و از دونمون بیرون میاریم

Training hand knit gloves and leggings (18)

برای بافت رو‌ هم میل رو از روی دانه وارد می کنیم و نخ رو می گیریم و بیرون میاریم

Training hand knit gloves and leggings (19)

Training hand knit gloves and leggings (20)

به همین ترتیب ۲ تا زیر ۲ تا رو می بافیم تا جایی که مد نظرمون هست

Training hand knit gloves and leggings (21)

نخ رو می بریم

Training hand knit gloves and leggings (22)

نخ سفیدمون رو به نخ سرمه ای گره می زنیم

Training hand knit gloves and leggings (23)

حالا‌ ادامه ی بافت رو بانخ سرمه ای می بافیم

Training hand knit gloves and leggings (24)

ردیف اول همه دونه هارو به رو می بافیم

Training hand knit gloves and leggings (25)

Training hand knit gloves and leggings (26)

این زیر بافت

Training hand knit gloves and leggings (27)

روی بافت

Training hand knit gloves and leggings (28)

توی این ردیف باید یک دونه کور کنیم طبق شکل

Training hand knit gloves and leggings (29)

۲ تا دونه اول رو یکی می کنیم و حالا ما ۳۶ تا دونه داریم

Training hand knit gloves and leggings (30)

چند‌ ردیف ساده می بافیم یعنی یک ردیف رو یک ردیف زیر (تقریبا ۵-۶ ردیف)

دقت کنید که آخرین ردیفی که می بافین زیر باشه یعنی ردیف بعدی که باید ببافین رو باشه

Training hand knit gloves and leggings (31)

این دستکش برای دسته چپ هست و طرح پیچ برای اینکه درست روی دستمون قرار بگیره باید وقتی به ۱۱دانه انتهایی رسیدیم به این طریق عمل کنیم

طرح پیچ ۶ ردیفی هست یعنی هر ۶ ردیف یه پیچ درست میشه که حالا ردیف اول هستیم

Training hand knit gloves and leggings (32)

۶ تا دونه اول رو زیر می بافیم و ۵ تا دونه آخر‌ رو باز رو می بافیم

Training hand knit gloves and leggings (33)

ردیف دوم رو ساده می بافیم یعنی همه از‌ زیر به جز ۶تا دونه که کاملا مشخصه باید از رو بافته بشه یعنی همون ۶ تادونه ای که رج قبل زیر بافتیم

Training hand knit gloves and leggings (34)

ردیف سوم همه رو از رو می بافیم تا‌ برسیم به ۶تا دونه اصلی مون

۲ تا دونه اول رو با سوزن قفلی می گیریم

Training hand knit gloves and leggings (35)

و بدون بافت از میل چپ بیرون میاریم

Training hand knit gloves and leggings (36)

۲تا دونه بعدی رو‌ از‌ زیر می بافیم

Training hand knit gloves and leggings (37)

حالا ۲تا‌ دونه ای که با سوزن قفلی گرفته بودیم رو به میل چپ برمی گردونیم و از زیر می بافیم

Training hand knit gloves and leggings (38)

۲تا دونه دیگه هم از ۶تا دونمون مونده که این ۲ تارو‌ هم از زیر می بافیم

Training hand knit gloves and leggings (39)

ردیف چهارم باز ساده می بافیم مثل ردیف دوم

Training hand knit gloves and leggings (40)

ردیف پنجم وقتی به ۶تا دونه اصلیمون رسیدیم این بار ۲تا دونه اول رو زیر می بافیم

Training hand knit gloves and leggings (41)

و ۲تا دونه دوم رو با سوزن قفلی می گیریم و ۲تا دونه بعدی رو زیر می بافیم

Training hand knit gloves and leggings (42)

دونه های روی سوزن رو به میل چپ منتقل می کنیم و از زیر می بافیم

Training hand knit gloves and leggings (43)

می بینین؟! طبق شکل یه پیچ درست شده ردیف ششم هم مثل ردیف دوم و چهارم بافته میشه

Training hand knit gloves and leggings (44)

Training hand knit gloves and leggings (45)

بافت رو ادامه میدیم تا هرجایی که می خوایم( اندازه می گیریم تا زیر انگشت شستمون)

Training hand knit gloves and leggings (46)

حالا باید برای انگشن شستمون جا انگشت درست کنیم این ردیف رو می بافیم تا برسیم به وسطه دونه هامون یعنی ۱۸تا

Training hand knit gloves and leggings (47)

نحوه اضافه کردن دانه توی تصویر پایینی کاملا واضحه با نخمون یه پیچ می دیم روی میل راستی و بعد دانه بعدی رو می بافیم

Training hand knit gloves and leggings (48)

دقت کنید همیشه ردیفی که دانه اضافه میشه بافت به رو هست

Training hand knit gloves and leggings (49)

ردیف بعدی که زیر هست دونه اضافه شده رو به زیر می بافیم

Training hand knit gloves and leggings (50)

Training hand knit gloves and leggings (51)

در ردیف بعد که باز رو هست وقتی به دونه بافته شده رسیدیم یک دونه قبلش و یک دونه بعدش به طریقی که گفته شد اضافه می کنیم

Training hand knit gloves and leggings (52)

قبل دونه اضافه شده دونه بعدی اضافه میشه

Training hand knit gloves and leggings (53)

و اینجا هم به بعد دونه اضافه شده دونه اضافه میشه

این کار رو ادامه می دیم تا تعداد دانه های اضافه شدمون به ۱۱تا ۱۵دانه برسه (این اندازه بستگی به سایز انگشت خودتون داره)من۱۱ دونه اضافه کردم

Training hand knit gloves and leggings (54)

دونه های اضافه شده رو به طریقی که قبلا گفته شد کور می کنیم یعتی ۲تا دونه رو یکی می کنیم

Training hand knit gloves and leggings (55)

این جای انگشت شستمونه

Training hand knit gloves and leggings (56)

نخ رو می بریم و به نخ سفیدمون وصل می کنیم

Training hand knit gloves and leggings (57)

توی این ردیف هم اگر روی کارمون هست باید رج اول همه رو به زیر ببافیم و بالعکس

Training hand knit gloves and leggings (58)

و به جای شستمون هم که رسیدیم به همون نحو می بافیم

Training hand knit gloves and leggings (59)

با نخ سفیدمون کشباف ساده می بافیم همون ۲تا زیر ۲تا رویی که در ابتدا بافتیم

Training hand knit gloves and leggings (60)

تا اندازه دلخواه و حالا باید کور کنیم

۲تا دونه اول رو یکی می کنیم

Training hand knit gloves and leggings (61)

نخی که از بین ۲تا دانه اولی درآوردیم رو باز به میل چپ بر می گردونیم

Training hand knit gloves and leggings (62)

باز ۲تا دونه رو یکی می کنیم تا انتها

Training hand knit gloves and leggings (63)

Training hand knit gloves and leggings (64)

Training hand knit gloves and leggings (65)

Training hand knit gloves and leggings (66)

Training hand knit gloves and leggings (67)

Training hand knit gloves and leggings (68)

آخرین دونه ای که درآوردیم رو از میله در میاریم

Training hand knit gloves and leggings (69)

نخ رو کمی با فاصله می بریم

Training hand knit gloves and leggings (70)

و سر نخ رو از داخل حلقه آخری رد می کنیم

Training hand knit gloves and leggings (71)

Training hand knit gloves and leggings (72)

این روی بافتمونه

Training hand knit gloves and leggings (73)

و این هم زیر بافتمون

Training hand knit gloves and leggings (74)

از رو بافتمون رو رو هم می ندازیم

Training hand knit gloves and leggings (75)

و درز رو دندون موشی می دوزیم طبق شکل پایین

Training hand knit gloves and leggings (76)

یا می تونین نخ رو از درز رد کنیم و بعد

Training hand knit gloves and leggings (77)

از لای حلقه رد کنیم

Training hand knit gloves and leggings (78)

همین طور که می بینین جای انگشتمون به شکل توری دراومده

Training hand knit gloves and leggings (79)

واین هم دستکش ما 🙂

Training hand knit gloves and leggings (80)

واین هم مدل دیگه که با همین روش بافته شده فقط طرح پیچ رو نداره

Training hand knit gloves and leggings (81)

منبع : baghbagho.com

گردآوری : berroz.com

آموزش بافت دستکش و ساق دست | آموزش بافت دستکش ساق بلند طرح پیچ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *